Avís legal

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

Els propietaris d’aquest web i el seu contingut són Marc Baró i Sílvia Serra, d’ara endavant, INSOLID. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i / o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris. La informació i consells presentats en aquest web són de caràcter orientatius quedant INSOLID exempt de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o efectivitat en aquesta informació o consells.
INSOLID es reserva el dret de modificar el contingut del web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació remesa a aquest web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.
INSOLID declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements a la web.

Condicions d’utilització del web

INSOLID ofereixen el seu web informació relacionada amb el tipus d’activitat, productes i serveis que realitza, prèvia subscripció i en els termes i condicions que siguin pactats.
INSOLID es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en www.insolid.com podent limitar o no permetre l’accés a aquesta informació. Especialment, INSOLID es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al seu web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a INSOLID que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament del web.